bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia o pracę na stanowisko Straszy Referent

Praca

Ogłoszenie o pracę


Miejsce pracy:

W budynku przy ul. Narutowicza 53 88-100 Inowrocław, budynek bez windy;

Stanowisko:

Główny Księgowy

Wymiar etatu pełen etat
Ilość etatów 1
Data ogłoszenia 2018-08-02
Termin składania dokumentów 2018-08-31


Sposób składania dokumentów Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”


Miejsce składania dokumentów Sekretariat Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter)
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia.


Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe

1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
2) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), Systemu SJO BeSTi@ oraz obsługa bankowości elektronicznej;
3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
6) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
7) zaangażowanie i dyspozycyjność;
8) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
9) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1) prowadzenie rachunkowości MSCKZiU w Inowrocławiu;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletność rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4) opracowywanie planów finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów i meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
9) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej;
10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawierających przez jednostkę;
11) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
12) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, przedkładanie wyników samooceny
w postaci kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

ogłoszenie oraz załączniki do pobraniaOpublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 03.08.2018
Podpisał: Daniel Krobski
Dokument z dnia: 22.03.2017
Dokument oglądany razy: 788