bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia o pracę

Praca

Ogłoszenie o pracę - główny księgowy


Miejsce pracy:

W budynku przy ul. Narutowicza 53 88-100 Inowrocław, budynek bez windy;

Stanowisko:

Główny Księgowy

Wymiar etatu pełen etat
Ilość etatów 1
Data ogłoszenia 2018-09-10
Termin składania dokumentów 2018-09-27


Sposób składania dokumentów Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”


Miejsce składania dokumentów Sekretariat Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter)
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia.


Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe

1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
2) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), Systemu SJO BeSTi@ oraz obsługa bankowości elektronicznej;
3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
6) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
7) zaangażowanie i dyspozycyjność;
8) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
9) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1) prowadzenie rachunkowości MSCKZiU w Inowrocławiu;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletność rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4) opracowywanie planów finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów i meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
9) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej;
10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawierających przez jednostkę;
11) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
12) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, przedkładanie wyników samooceny
w postaci kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

           ogloszenie oraz załączniki do pobrania            informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o pracę - główny księgowy


Miejsce pracy:

W budynku przy ul. Narutowicza 53 88-100 Inowrocław, budynek bez windy;

Stanowisko:

Główny Księgowy

Wymiar etatu pełen etat
Ilość etatów 1
Data ogłoszenia 2018-08-02
Termin składania dokumentów 2018-08-31


Sposób składania dokumentów Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”


Miejsce składania dokumentów Sekretariat Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter)
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia.


Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe

1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
2) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), Systemu SJO BeSTi@ oraz obsługa bankowości elektronicznej;
3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
6) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
7) zaangażowanie i dyspozycyjność;
8) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
9) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1) prowadzenie rachunkowości MSCKZiU w Inowrocławiu;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletność rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4) opracowywanie planów finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów i meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
9) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej;
10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawierających przez jednostkę;
11) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
12) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, przedkładanie wyników samooceny
w postaci kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

ogłoszenie oraz załączniki do pobrania     informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o pracę - Starszy Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88 -100 Inowrocław ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO REFERENTA w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office, w szczególności WORD i Excel.
4. Spełnienie wymogu określonego w art. 6 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).
5. Wykształcenie co najmniej średnie.
6. Wiedza w zakresie administracyjnym.
7. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
8. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Znajomość przepisów Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela.
2. Znajomość programu SIO.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Umiejętność analitycznego myślenia.
5. Komunikatywność, sumienność.
6. Nienaganna postawa etyczna.
7. Znajomość pracy w sekretariacie.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. obsługa kancelaryjna szkoły, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
2. obsługa centrali telefonicznej,
3. obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserokopiarka, fax i inne) oraz przestrzeganie przepisów instrukcji obsługi w tym zakresie,
4. obsługa interesantów, obsługa poczty e-mail,
5. redagowanie i przepisywanie pism zleconych przez dyrektora szkoły,
6. prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, przygotowywanie indeksów, świadectw, duplikatów świadectw, identyfikatorów dla uczniów itp.),
7. prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie, przygotowywanie dokumentacji na egzaminy poprawkowe
i klasyfikacyjne,
8. przygotowywanie dokumentacji z przebiegu kształcenia do pracy za granicą,
9. prowadzenie księgi uczniów oraz rejestrów wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń i legitymacji,
10. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych,
11. redagowanie pism dotyczących uczniów i absolwentów na wniosek urzędów,
12. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej,
13. comiesięczne rozliczanie znaczków pocztowych,
14. prowadzenie teczki ogłoszeń dla nauczycieli,
15. prowadzenie ewidencji każdorazowej zmiany planu lekcji,
16. przygotowanie dokumentacji na Radę Pedagogiczną,
17. prowadzenie ewidencji księgi druków ścisłego zarachowania,
18. umawianie i awizowanie interesantów do dyrektora szkoły,
19. umawianie dyrektora na wizyty służbowe,
20. w sprawie naboru – przyjmowanie i kompletowanie dokumentów,
21. prowadzenie i obsługa składnicy akt szkoły,
22. współpraca z głównym księgowym i kierownikiem gospodarczym w zakresie zaopatrzenia w druki,
23. zastępowanie kierownika gospodarczego w czasie jego nieobecności,
24. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

V. WARUNKI PRACY:

1. Miejsce pracy: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88 -100 Inowrocław,
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
3. Umowa o pracę,
4. Stanowisko: starszy referent,
5. Stanowisko wyposażone w monitor,
6. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
w pozycji siedzącej.

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny,
2. życiorys — curriculum vitae (CV) wraz z dokładnym opisem pracy zawodowej ,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania),
7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (wzór do pobrania),
10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
11. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna — kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
12. klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych w procesie rekrutacji (wzór do pobrania),
13. opinie lub referencje.

VII. Metody selekcji kandydatów:

Rozmowa kwalifikacyjna.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,
ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter) lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze starszego referenta w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu” , w terminie do 06.09.2018 r. do godz. 1400 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Centrum.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko starszego referenta przez Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu http:/www.bip.medykino.com.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  www.bip.kujawsko-pomorskie.pl


 W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych oraz ich poprawiania. W okresie do 1 tygodnia od upływu składania ofert osoby spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione należy odebrać osobiście w ciągu siedmiu dni od zamieszczenia w BIP informacji o wynikach naboru, po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Centrum zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Ogłoszenie .doc         Ogłoszenie .pdf  Informacja o wyniku naboru



Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 01.10.2018
Podpisał: Daniel Krobski
Dokument z dnia: 22.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 413