bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Praca

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO OBSŁUGI - STARSZEJ SPRZĄTACZKI

   Na podstawie regulaminu rekrutacji pracowników niepedagogicznych (załącznik nr 10 do zarządzenia Dyrektora nr 2 z dnia 02.01.2014r. ) Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88 -100 Inowrocław ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – starsza sprzątaczka  w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu


I. Przedmiot naboru:
- Stanowisko: starsza sprzątaczka.
- Miejsce wykonywania pracy: Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
- Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 936 ze zm. )
- Okres zatrudnienia: od 1 sierpnia 2019 r. do - na czas określony - Wymiar czasu pracy - pełny etat.
- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Do konkursu może przystąpić osoba która posiada:
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- Jest obywatelem polskim,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku.
II WYMAGANIA DODATKOWE:
- Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
- Wysokie umiejętności komunikacyjne.
- Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
- Odporność na stres.
- Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.
III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
- Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.
- Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
- Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
IV. WARUNKI PRACY
Miejsce pracy: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88 -100 Inowrocław,
Wymiar czasu pracy: 1 etat,
Umowa o pracę na czas określony,
Stanowisko: starsza sprzątaczka,
Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniach, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej. - List motywacyjny. - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)
- klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu)
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
- Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
- Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. - Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.
- Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.


Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą„za zgodność z oryginałem”.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- Termin złożenia ofert upływa z dniem 15 lipca 2019 r. o godz. 15.00.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły.
- Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu
do szkoły) i oznakować w następujący sposób:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 53
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2019 r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko starsza sprzątaczka w Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.”

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
- Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do 23.07.2019 r. do godz. 15.00
- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata oraz cechy osobowościowe.

- Złożonych dokumentów Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie zwraca. Można je odbierać w sekretariacie szkoły. Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
- Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 22.07.2019 r.
Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 52/357-62-22

ogłoszenie w wersji pdfOpublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 28.06.2019
Podpisał: Daniel Krobski
Dokument z dnia: 22.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 645