bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze

Praca

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.) Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu   ul. Narutowicza 53,           88 -100 Inowrocław ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
2) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), księgowość budżetowa Groszek, Systemu SJO BeSTi@ oraz obsługa bankowości elektronicznej;
3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
6) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
7) zaangażowanie i dyspozycyjność;
8) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
9) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości MSCKZ i U w Inowrocławiu;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletność rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
4) opracowywanie planów finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów i meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
9) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej;
10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawierających przez
jednostkę;
11) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
12) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, przedkładanie wyników samooceny
w postaci kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Wymiar czasu pracy — 1 etat;
2) Umowa — umowa o pracę;
3) Miejsce pracy — w budynku przy ul. Narutowicza 53 88— 100 Inowrocław, budynek
bez windy;
4) Rodzaj pracy — praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

V. W miesiącu uprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6 %
VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys — curriculum vitae (CV) wraz z dokładnym opisem pracy zawodowej ;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania);
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (wzór do pobrania);
11) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;
12) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna — kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
13) klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych w procesie rekrutacji (wzór do
pobrania);
14) opinie lub referencje.

VII. Metody selekcji kandydatów:

Rozmowa kwalifikacyjna.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter) lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”, w terminie do 11.09.2019 r. do godz. 14:00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Centrum.
Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko głównego księgowego przez Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu http:/www.bip.medykino.com.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych oraz ich poprawiania. W okresie do 1 tygodnia od upływu składania ofert osoby spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które nie zostaną wyłonione w procesie rekrutacji i nie zostaną zatrudnione należy odebrać osobiście w ciągu siedmiu dni od zamieszczenia w BIP informacji o wynikach naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Centrum zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Ogłoszenie w formacie .pdf

Zgoda na przetwarzania danych

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowegoOpublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 13.09.2019
Podpisał: Daniel Krobski
Dokument z dnia: 22.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 340