bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
i zasad ich przetwarzania


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, G. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 22, poczta@medykino.com.pl

2.W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Paweł Karpinski tel. 514562417 email: iod@medykino.com.pl

3.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (realizacji procesu kształcenia) wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. - ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). Z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisach archiwalnych.

5.Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Ustawą Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 03.01.2020
Dokument oglądany razy: 375