bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Praca

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282)

Dyrektor
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88 -100 Inowrocław

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
INFORMATYK
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu


I. Wymagania niezbędne
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu,
4. spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) wykształcenie wyższe zawodowe preferowane informatyczne,
b) wykształcenie minimum średnie o kierunku informatyk oraz 3-letni staż pracy,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe
1. umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi wszystkich programów w szkole w tym: znajomość obsługi programów,
2. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i pracy w zespole,
3. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność,
4. obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
5. zaangażowanie i dyspozycyjność,
6. kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
7. uzdolnienia techniczne.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Obsługa informatyczna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Inowrocławiu, w tym:
• zagwarantowanie stabilnej i bezpiecznej pracy w szkole wszystkich urządzeń
komputerowych i oprogramowania,
• bieżąca administracja i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną,
• wykonywanie prac serwisowych i administracyjnych związanych z utrzymaniem systemów,
• wydawanie opinii technicznej dla potrzeb likwidacji sprzętu komputerowego.
2. W zakresie sprzętu i infrastruktury:
• zapewnieniu nadzoru oraz serwisu urządzeń (komputery, drukarki, monitory, sprzęt sieciowy itp.)w tym wymiany uszkodzonych części i podzespołów urządzeń
teleinformatycznych,
• konfigurowanie sieci, dostępu do internetu,
• wykonywanie konserwacji i przeglądów cyklicznych sprzętu i infrastruktury,
3. W zakresie oprogramowania:
• prowadzenie strony www,
• konfigurowanie poczty e-mail,
• wsparcie przy obsłudze oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego przez
szkołę,
• aktualizacja sterowników i oprogramowania,
• okresowe sporządzanie i weryfikowanie kopii zapasowych dla programów, obrazów
systemów operacyjnych, baz danych.
4. W zakresie nadzoru:
• pomoc w wyborze, modernizacji i implementacji oprogramowania i sprzętu,
• zapewnienie ochrony haseł i dostępu do sieci – zgodnie z obowiązującą w szkole polityką bezpieczeństwa,
• pełnienie obowiązków administratora systemów informatycznych, obsługa zgodna z
wymogami bezpieczeństwa,
• zapewnienie nadzoru nad zabezpieczeniami: sieci, systemów informatycznych, aplikacji, baz danych oraz archiwizacji,

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
2. Umowa: umowa o pracę,
3. Miejsce pracy: w budynku przy ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław, budynek bez windy,
4. Rodzaj pracy:
• praca siedząco-chodząca, z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy wymagająca sprawności obu rąk,
• praca wymagająca koncentracji,
• praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.

V. W miesiącu uprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6 %

VI. Wymagane dokumenty

1. życiorys — curriculum vitae (CV) wraz z dokładnym opisem pracy zawodowej,
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania);
7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu oraz nie była osoba skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (wzór do pobrania);
11. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna — kserokopie dokumentów
potwierdzających niepełnosprawność;
12. klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych w procesie rekrutacji (wzór do
pobrania);
13. opinie lub referencje.

VII. Metody selekcji kandydatów

Rozmowa kwalifikacyjna.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter) lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze: informatyka w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu” , w terminie do 06.08.2020 r. do godz. 1400

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Centrum.
Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko informatyka przez Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu http:/www.bip.medykino.com.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych oraz ich poprawiania. W okresie do 1 tygodnia od upływu składania ofert osoby spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną
dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione należy odebrać osobiście w ciągu siedmiu dni od zamieszczenia w BIP informacji o wynikach naboru, po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Centrum zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o naborze w formacie .pdf

kwestionariusz osobowy

klauzula informacyjna

zgoda na przetwarzanie danych

wynik naboruOpublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 18.08.2020
Podpisał: Daniel Krobski
Dokument z dnia: 22.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 841